Menu Close

Buitenkamp Bestratingen, gevestigd aan de Kloosterlaan 106, 9675 JP te Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buitenkamp Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@buitenkamp-bestratingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buitenkamp Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het factureren van door ons geleverde diensten en/of goederen
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Buitenkamp Bestratingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buitenkamp Bestratingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buitenkamp Bestratingen verkoopt uw gegevens niet aan derden, maar verstrekt deze alleen en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buitenkamp Bestratingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buitenkamp Bestratingen gebruikt op haar site www.buitenkamp-bestratingen.nl geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenkamp Bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen, mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenkamp Bestratingen sturen naar info@buitenkamp-bestratingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Buitenkamp Bestratingen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Buitenkamp Bestratingen onjuist omgaat met uw gegevens. Het indienen van een klacht kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buitenkamp Bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@buitenkamp-bestratingen.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wanneer wij veranderingen aanbrengen passen wij de hieronder vermelde datum van herziening aan. De aangepast of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per datum van herziening. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds de meest actuele privacyverklaring.

Buitenkamp Bestratingen, mei 2018